loader

Polityka prywatności


Definicje

Właściwe rozumienie wymagań rozporządzenia RODO nie jest sprawą oczywistą, biorąc pod uwagę, że zawiera ono 99 artykułów, 173 motywy i liczne wytyczne dotyczące jego interpretacji. Tymczasem precyzyjne zrozumienie tego dokumentu jest kluczowe, gdyż pozwoli uniknąć ryzyka wynikającego ze złej interpretacji obowiązków, którym podlega Twoja organizacja. Dlatego poniżej przedstawiamy definicje podstawowych pojęć:

dane osobowe: wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio;

przetwarzanie danych: operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany (zbieranie, utrwalanie, przesyłanie, archiwizowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie, etc.);

administrator: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

podmiot przetwarzający: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Administrator Danych Osobowych Serwisu working.pl

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym i profilu użytkownika jest Usługodawca serwisu Working – Kamil Salamonowicz vel Szymanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Personalne KAMIL SALAMONOWICZ VEL SZYMANOWICZ, NIP: 9512487760, Lokajskiego 6/9, 02-793 Warszawa: „Administratorem”. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: kontakt@working.pl

Rodzaj Danych i cel ich przetwarzania

Użytkownik podaje dane osobowe, w szczególności pozostawione przez w wysyłanym formularzu lub przesłane poprzez e-mail: imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail, telefon, oraz pliki cookies, niezbędne dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej, serwisów i innych użyteczności Serwisu, oraz w celach w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług, lub do podjęcia działań, które dotyczą danych osobowych, przed zawarciem umowy między innymi takich jak Kontakt z Użytkownikiem, jak również niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Przekazanie Danych Osobowych

godnie z obowiązującymi przepisami prawem dane osobowe można przekazywać podmiotom, które przetwarzają przekazane dane na nasze zlecenie, np. podmiotom współpracującym zarówno osobowe jak i kapitałowe, podwykonawcom naszych usług, jak również podmiotom, które są uprawnione do uzyskania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sytuacji gdy, uprawnione podmioty wystąpią z takim żądaniem z podaniem podstawy prawnej np. Sądy lub Prokuratura.

Uprawnienia Użytkownika do Danych Osobowych

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych ma Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego a w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016) zwanym RODO

Zasadność z przetwarzaniem i gromadzeniem danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są niezbędne do prawidłowego wykonania usług i są konieczne w zakresie prawidłowego stosowania regulaminów lub podobnych dokumentów dostępnych w naszych usługach i z których będziesz korzystać. Jednocześnie zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych jest związana z dopasowywaniem treści usług do potrzeb i oczekiwań. Co więcej zasadność przetwarzania i gromadzenia danych osobowych jest związana z zapewnieniem bezpieczeństwa, udoskonalaniem i pomiarem danych osobowych, jak również marketing bezpośredni własnych usług Administratora, który jest uzasadniony szeroko rozumianym interesem Administratora i który polega w szczególności na kontakcie z Użytkownikiem w dowolnej formie, celem prawidłowego oferowania i świadczenia usług. Tym samym przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego wykonania usług oraz w celach marketingu bezpośredniego będzie odbywać się na podstawie wyraźnej i dobrowolnej zgody Użytkownika, poprzez świadome zaznaczenie checkboxa o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu złożenia oferty”, który znajduje się na końcu formularza kontaktowego.

Wyrażenie zgody w zakresie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wskazanych w w Formularzu rejestracyjnym danych osobowych niezbędnych do założenia Konta w Serwisie working.pl i korzystania z Usług skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowa o świadczenie Usług polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie.

Twoja zgoda jest dobrowolna i w każdym dowolnym momencie możesz ją wycofać, przy czym wycofanie Twojej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem w zakresie przetwarzania Twoich danych, na podstawie wyrażonej Twojej zgody, przed jej wycofaniem.

Jeżeli nie ukończyłeś 16 roku życia, koniecznym jest zaaprobowanie lub wyrażenie zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację umów zawartych przez Użytkownika ze Usługodawcą, a po zakończeniu ich realizacji przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Usługodawcy na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Usługodawcę lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail.

Informacja o plikach „cookies”

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu),
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika tj. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Cenimy Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.