loader

Regulamin serwisu working.pl


§1. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z serwisu internetowego working.pl (zwanego dalej „Serwisem internetowym” lub „Serwisem”) udostępnionego przez Working - Doradztwo Personalne KAMIL SALAMONOWICZ VEL SZYMANOWICZ, NIP: 9512487760, Lokajskiego 6/9, 02-793 Warszawa, dalej zwanym Usługodawcą.
 2. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest poprzez e-mail:
  kontakt@working.pl
 3. Kontakt z działem technicznym możliwy jest poprzez e-mail:
  support@working.pl
 4. Serwis internetowy ma charakter platformy umożliwiającej łączenie Użytkowników występujących w charakterze pracodawców zamieszczających oferty pracy z Użytkownikami, którzy poszukują pracy oraz przeglądających oferty pracy.
 5. Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu utworzenia Konta Użytkownika.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów opublikowanych w Serwisie i ich rozpowszechnianie. Odstępstwem od tej zasady są materiały udostępnione przez Usługodawcę na podstronie working.pl/materialy-promocyjne.
 7. Usługodawca może zamieszczać materiały reklamowe w dowolnym miejscu Serwisu internetowego.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi, który naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Usługodawca – właściciela serwisu Working – Kamil Salamonowicz vel Szymanowicz prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Doradztwo Personalne KAMIL SALAMONOWICZ VEL SZYMANOWICZ, NIP: 9512487760, Lokajskiego 6/9, 02-793 Warszawa.

Użytkownik – osoba fizyczna lub przedsiębiorca posiadający pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Serwisie internetowym, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie. Użytkownikiem jest Pracodawca oraz Kandydat.

Kandydat - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Serwisie internetowym, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie.

Pracodawca - Przedsiębiorca posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Konto Pracodawcy mogą zarejestrować Osoby, które wykonują działalność gospodarczą.

Weryfikacja konta - proces potwierdzenia danych Użytkownika Pracodawcy przez Administratora polegający na potwierdzeniu zgodności danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym z aktualnym statusem Przedsiębiorcy w KRS, bądź CEIDG – również zagranicznych odpowiednikach, jeżeli przedsiębiorstwo Użytkownika zarejestrowane jest poza granicami Rzeczpospolitej Polski.

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu,

Konto – konto Użytkownika w Serwisie w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika. Serwis umożliwia utworzenia konta Użytkownika Pracodawcy oraz Kandydata,

Rejestracja – czynność polegająca na założeniu w Serwisie Konta Użytkownika na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.

Ogłoszenie pracodawcy – zbiór obejmujący informacje o ofercie pracy przedsiębiorcy. Pracodawca w ogłoszeniu prezentuje informacje dot. Oferty pracy: dane kontaktowe, opis, korzyści.

Extra oferta – płatna usługa świadczona przez Administratora Serwisu umożliwiająca wyróżnienie ogłoszenia w wyszukiwarce Serwisu – „Oferty pracy”. Ogłoszenia wyróżnione wyświetlane są losowo na górze wyników wyszukiwania.

Płatności za umieszczenie ogłoszenia w serwisie – opłata, która zostaje naliczona dla Pracodawcy podczas dodawania ogłoszenia. Płatność dokonywana jest poprzez elektroniczny system płatności PayU. Aktualne stawki płatności wraz z zasadami ich naliczenia znajdują się pod adresem working.pl/oplaty.

Aplikuj – dobrowolna usługa świadczona przez Pracodawcę polegająca na przesłaniu przez Kandydata formularza z załączonym CV i danymi kontaktowymi.

Profil Kandydata - osobisty profil utworzony przez Administratora w Serwisie, na podstawie informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym przesłanym przez Kandydata oraz analizy jego aktywności w Serwisie, takiej jak wyszukiwane oferty pracy i składane aplikacje w odpowiedzi na zamieszczone w Serwisie oferty pracy.

Profil Pracodawcy - to stworzony przez Administratora profil w Serwisie, umożliwiający przedstawienie przedsiębiorstwa Pracodawcy oraz opublikowanych ofert pracy w Serwisie, a także pozyskanie nowych pracowników poprzez rekrutację za pośrednictwem Serwisu. Profil pracodawcy zawiera informacje o firmie, jej działalności, wartościach oraz kulturze organizacyjnej, a także listę ofert pracy, które firma publikuje w Serwisie.

Usługi – usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) polegające na publikowaniu w Serwisie ogłoszeń i przeglądaniu opublikowanych w Serwisie ogłoszeń,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.);

§3. Podstawowe zasady korzystania z serwisu

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom za pomocą Serwisu internetowego korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług w szczególności – publikowania ogłoszeń oraz przeglądanie ogłoszeń wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego należy spełnić minimalne wymagania techniczne używanego urządzenia:
  1. System operacyjny: Linux, Windows, macOS, Android, iOS.
  2. Dostęp do sieci Internet.
  3. Przeglądarka internetowa zgodna z HTML5 oraz obsługująca JavaScript.
  4. Procesor 2 rdzeniowy o minimalnym taktowaniu 2.0 Ghz.
  5. Pamięć RAM pozwalająca na uruchomienie systemu operacyjnego wraz z przeglądarką Internetową – zalecane minimum 1,5 GB RAM.
  6. Aktywny program antywirusowy.
  7. Posiadanie indywidualnego i aktywnego adresu e-mail.
 3. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 4. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w sposób naruszający regulamin, przepisy obowiązującego prawa, używanie mowy nienawiści czy też używanie wulgaryzmów.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usług dla Przedsiębiorców na podstawie przeprowadzonej Weryfikacji Konta, lub w innych przypadkach wskazanych w §3 pkt 3 Regulaminu.
 6. Przeglądanie ofert pracy zamieszczonych w Serwisie nie wymaga założenia Konta.

§4. Użytkownicy / Konto i jego ustawienia

 1. W celu założenia Konta w Serwisie należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: w przypadku Konta Pracownika: imię, nazwisko, e-mail, własne hasło do konta, natomiast w przypadku Konta Pracodawcy: pełne dane firmy, e-mail, własne hasło do konta.
 2. Założenie Konta w Serwisie jest nieodpłatne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim.
 5. Konto Użytkownika dzieli się na 2 rodzaje Kont – Konto Pracodawcy ( Firmowe) i Konto Kandydata ( Prywatne). Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Internetowym. Posiadanie więcej niż 1 konta jest zabronione i Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania zduplikowanych kont.
 6. Rejestracja Konta Pracodawcy następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego, zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności i po pozytywnej weryfikacji Konta wykonanej przez Administratora.
 7. Rejestracja Konta Kandydata następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego, zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz weryfikacji zarejestrowanego Konto przez Użytkownika z użyciem linku aktywacyjnego wysłanego w wiadomości email.
 8. Weryfikacja Użytkownika który prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną poza Rzeczpospolitą Polską może potrwać dłużej niż 48 godzin.
 9. Użytkownik po złożeniu formularza rejestracyjnego otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail link aktywacyjny otrzymany z adresu noreply@working.pl celem potwierdzenia Rejestracji Konta.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do podania w Formularzu rejestracji wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika.
 11. Konto rejestrowane jest na czas nieokreślony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto samodzielnie lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości na kontakt@working.pl. Ponowna Rejestracja Konta będzie możliwa dopiero po upływie 2 miesięcy od dnia usunięcia Konta.
 12. Usługodawca umożliwia logowanie do Serwisu za pośrednictwem Google.com (przycisk. Google pod formularzem logowania). Logowanie za pośrednictwem Google.com możliwe jest w przypadku zarejestrowanego konta.
 13. Wszelkie zmiany danych w Ustawieniach Konta – nowe dane Pracodawcy zostaną zaktualizowane po pozytywnej weryfikacji przeprowadzonej przez Usługodawcę do 48 godzin w dni robocze. Wprowadzone zmiany muszą zostać zatwierdzone przez Usługodawcę.
 14. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony w momencie zarejestrowania Konta i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta, jak również w innych przypadkach, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 15. Użytkownik wyraża zgodę w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) na rozpowszechnianie swojego wizerunku, jak i personelu, który zamieścił w Serwisie. Zgoda określona w zdaniu poprzednim obejmuje wykorzystanie przez Usługodawcę wizerunku Użytkownika poprzez jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę, dostarczania funkcjonalności Serwisu oraz jego reklamy i promocji. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Serwisu oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalach społecznościowych, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).

§5. Prawa i obowiązki dla Kandydatów i Pracodawców

 1. Usługodawca świadczy Użytkownikowi-Pracodawcy posiadającego zarejestrowane Konto Usługę polegającą na możliwości dodania i prezentowania w Serwisie ogłoszeń pracy.
 2. Użytkownik-Pracodawca samodzielne ustala treść Ogłoszenia wprowadzając w formularzu „dodaj ogłoszenie” opis i dane techniczne wymagane do publikacji ogłoszenia. Wprowadzone dane powinny być wprowadzone w sposób zrozumiały i niewprowadzający w błąd. Treść Ogłoszenia powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i regulaminem, mając na uwadze poszanowanie dobór osobistych, praw własności intelektualnej oraz praw osób trzecich
  2. publikowania treści zgodnie z regulaminem zgodnie z wytycznymi i wymaganymi informacjami w formularzu „Dodaj ogłoszenie”.
  3. nie publikowania w ogłoszeniach, zgłoszeniach: materiałów reklamowych - linków do portali społecznościowych i ogłoszeniowych.
 4. Konsekwencją naruszenia przez Użytkownika postanowienia § 5 ust. 3 lit. c) Regulaminu w zależności od rozmiarów naruszenia będzie:
  1. ostrzeżenie lub
  2. czasowe ograniczenie korzystania z Konta lub
  3. czasowe zablokowanie Konta lub
  4. całkowite zablokowanie Konta na czas nieokreślony,
 5. Użytkownik – Kandydat może aplikować w odpowiedzi na ogłoszenie wielu Pracodawców jednocześnie.
 6. Użytkownik – Pracodawca ma prawo do edycji profilu pracodawcy oraz własnych ogłoszeń.
 7. Wraz z zamieszczeniem ogłoszenia o pracę Użytkownik- Pracodawca wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych (Imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres email) wszystkim Użytkownikom serwisu, również niezalogowanym.
 8. Użytkownik – Kandydat zakładając Konto w Serwisie wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, CV, doświadczenie zawodowe) Użytkownikowi-Pracodawcy oraz Usługodawcy.
 9. Użytkownik – Pracodawca zobowiązany jest do:
  1. obowiązków informacyjnych RODO w stosunku do Użytkowników Kandydatów aplikujących w odpowiedzi na ogłoszenie Pracodawcy,
  2. bezpiecznego przechowywania danych osobowych Użytkowników-Kandydatów w zakresie, w którym jest samodzielnym administratorem danych osobowych oraz przestrzegania RODO;
  3. niezwłocznej aktualizacji swoich danych osobowych w ramach Konta;

§6. Usługi

 1. Świadczenie Usług realizowane jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Do prawidłowego korzystania z usług Serwisu może być wymagane założenie Konta w Serwisie Internetowym.
 2. Właściciel w ramach świadczonych przez siebie usług daje użytkownikowi prawo do:
  1. przeglądania i wyszukiwania informacji w Serwisie,
  2. założenia Konta – Pracodawcy, bądź Kandydata,
  3. publikowanie ofert pracy,
  4. aplikowania na oferty pracy,
  5. publikowaniu płatnych ogłoszeń,
  6. publikowaniu ekstra ofert,
 3. Właściciel prezentuje również w Serwisie treści w ramach tematycznego bloga oraz działu porady. Treści tam prezentowane mogą pochodzić bezpośrednio od Usługodawcy lub podmiotów trzecich i są zgodne lub powiązane z tematyką Serwisu. Treści umieszczone w Serwisie mają charakter poglądowy i informacyjny oraz nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe czy podatkowe, jak również rekomendacje w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W tym celu należy aktywować odpowiednie pole w formularzu zakładania Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Informacje handlowe są przesyłane przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który wyraził na to zgodę.
 5. Usługodawca może organizować czasowe i okazjonalne promocje, konkursy, akcje czy programy o charakterze lojalnościowym czy partnerskim. Warunki takich akcji zostaną każdorazowo podane na stronach Serwisu.
 6. Usługi odpłatne świadczone w ramach Serwisu zawarte są w cenniku umieszonym na stronie - https://working.pl/oplaty
 7. Ceny usług odpłatnych dla Użytkownika- Pracodawcy w Serwisie są cenami netto do których należy doliczyć podatek od towarów i usług.
 8. Użytkownik -Pracodawca dokonuje płatności za usługę odpłatną za pośrednictwem zintegrowanego z Serwisem systemu płatności elektronicznej zewnętrznego operatora płatności – PayU.
 9. Usługodawca wystawia faktury VAT. Faktury VAT i faktury korygujące wystawiane są w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie ich w Koncie Pracodawcy oraz drogą mailową na adres e-mailowy Pracodawcy wskazany w Koncie. Pracodawca ma prawo żądać wystawienia faktury VAT w wersji papierowej – w tym przypadku zostaną nałożone dodatkowe koszty związane z wysyłką ustaloną w working.pl/opłaty
 10. Emisja ogłoszenia o pracę trwa pod warunkiem opłaconej usługi przez Pracodawcę. W przypadku braku wpłaty ogłoszenie będzie niewidoczne.
 11. Pracodawcy przysługuje prawo do wycofania ogłoszenia w dowolnym momencie.

§7. Sankcje, usunięcie konta, blokady

 1. W stosunku do Użytkownika-Pracodawcy, Usługodawca ma prawo do zablokowania świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi, w tym Usługi prowadzenia Konta, oraz innych Usług oferowanych w Serwisie, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez takiego Użytkownika danych, jak również w przypadku:
  1. naruszenie Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów.
  2. działania Użytkownika które narusza dobre imię Usługodawcy, jak i Serwisu internetowego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania świadczenia Usług również w stosunku do Użytkowników-Kandydatów, w sytuacjach wskazanych w ust. 1 powyżej, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem terminu do zaprzestania naruszeń. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kierowane jest do Użytkownika drogą elektroniczną na adres Użytkownika wskazany w Koncie.
 3. Blokowanie i zakończenie świadczenia Usług może odbywać się w sposób zautomatyzowany.
 4. W przypadku braku aktywności Użytkownika -Pracodawcy Usługodawca zastrzega sobie prawo do ukrycia opublikowanych treści, profilu pracodawcy. Brak aktywności występuje wówczas gdy Użytkownik nie zalogował się na Konto w Serwisie przez okres dłuższy niż 180 dni.

§8. Reklamacje i prawo do odstąpienia

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. Reklamacja może być złożona:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@working.pl
  2. formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz adres zamieszkania, bądź siedziby Użytkownika, zwanego dalej „Reklamującym”. Reklamujący zobowiązany jest do szczegółowego określenie przedmiotu reklamacji oraz do przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków Właściciel niezwłocznie poinformuje o konieczności jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania,
 4. Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
 5. Odpowiedź na reklamację może być udzielona:
  1. pisemnie, poprzez przesłanie odpowiedzi na adres Użytkownika,
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez Reklamującego adres poczty elektronicznej,
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli reklamacja nie będzie zawierać danych wystarczających do identyfikacji Użytkownika lub podmiotu, który wniósł reklamację lub nie będzie zawierać danych umożliwiających udzielenia i wysłania odpowiedzi reklamacyjnej.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w reklamacji.
 8. Przez Konsumenta na potrzeby zapisów niniejszego punktu, dotyczących konsumenckiego prawa do odstąpienia od Umowy, rozumie się także Przedsiębiorców korzystających z praw przysługujących konsumentowi.
 9. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy o prowadzenie Konta bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia rejestracji w Serwisie lub usunięcie Konta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§9. Dane osobowe

Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności Serwisu.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu albo zmian warunków technicznych, organizacyjnych lub prawnych świadczenia Usługi. O zmianach Regulaminu Właściciel zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu i przesyłając zmieniony Regulamin na adres e-mail Użytkownika wskazany w Serwisie.
 2. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu, o której mowa w §10 ust. 1 Regulaminu, Użytkownik może bez negatywnych następstw usunąć konto Użytkownika i rozwiązać w ten sposób Umowę, w terminie 7 dni od otrzymania zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu i przesłania Użytkownikowi zmienionej treści Regulaminu, o ile Użytkownik nie rozwiąże Umowy w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Regulamin udostępniony jest pod adresem usługi, w sposób umożliwiający jego zapisanie, przechowywanie oraz odtwarzanie na urządzeniu Użytkownika.
 6. Spory na tle wykonania Umowy w przypadku Użytkowników-Pracodawców zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od 30.05.2023r.

Cenimy Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.